Father Founded

 Kế hoạch phía trước:

Sách về những người Mỹ Lai

Tôi bắt đầu viết sách về những trải nghiệm của tôi khi làm việc với Mỹ Lai. Cuốn sách không chỉ nói về con lai Mỹ - Việt hay về chính tôi, nó sẽ là một hành trình theo thời gian, kết thúc bằng một minh chứng với thế giới rằng một người có thể thay đổi cuộc sống và cứu giúp những người khác.

Nếu ai có câu chuyện muốn đưa vào cuốn sách này, vui lòng liên hệ với tôi.

Tin mới!!!, cuốn sách đnag dở dang, cần giúp đỡ để tiếp tục, bởi tôi không phải là người viết tiếng Anh bản ngữ.

Trở lại Việt Nam

Để phỏng vấn Con Lai Mỹ, tôi cần trở lại Việt Nam. Ý định đành tạm hoãn!! Vì thiếu nguồn tài trợ.FreeSiteDesigner.com